BIGPRO11 : Bigpro Norway 11 Days (TG)

 

BIGPRO11 : Bigpro Norway 11 Days (TG)


 


รายละเอียดการเดินทาง


 

วันที่1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ออสโล
วันที่2เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ – ฮาลิงดาล
วันที่3ฮาลิงดาล - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอยเอ่น
วันที่4เบอร์เก้น - กูดวาเก้น – ล่องเรือ Sognefjord/Naeroyfjord - เกโล่
วันที่5เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
วันที่6เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
วันที่7เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม


ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562

ü ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ü ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว

ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)

ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

           หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

ü ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
   Address

109 C.C.T. Building 11 Floor Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Visitors: 9,294